Күндү форум олохтоохторо!
Бу форум Дьоһун саас форуму кытта холбонно, саҥа холбоһуктаах форум Сахалыы диэн ааттаах.
Бу сирэйгэ саҥа теманы эбэтэр комментарийы суруйуу кыаллыбат, ол гынан баран холбоһуу иннигэр суруллубуту ааҕар кыах хаалар.
Саҥа Сахалыы холбоһуктаах форумҥа киириҥ, кэпсэтиҥ!
булт туьунан кердеех кэпсээннэр.
Александр Попов  -    2288
Сатамматах сааґыттар


Кус кіІµллэннэ! Дьоммун хомуйа сылдьабын. Дьэ, биґиги уолаттар - асаартаах булчуттарбыт. Сідµіт барыбытыттан таґыччы. Арай быйыл мілтііті. Кулууп кыыґын сібµлээн кэбиґэн тиэмэтэ уларыйан хаалла. Бу кинини тутан иґэбин. Барсымаары тииґэр ээ. Икки хонуктаах ійµітµн дьиэтиттэн ылан ааста.
Тµмэппий - биир абытайдаах сааґыппыт. Мэлийэммин µµрµллµннµм. Кэм да±аны иІсэтигэр эрдэ са±алаан кэбиспит. Дьэ, буоллахпыт. Кэргэнэ букатын сиэ±ин, мµччµ туттардым. Тµмэппий ійµітµн апчырыйбыт буруйугар хаалла±а. Тиэхээн диэн кірбµтµн барытын тобулу ытар уолбут, арай ыктара сылдьар. Біґµілэккэ уоппут арахсыбыта ый буолла. Уот оІорооччубут, кини эрэ. Оо, асаарпытыгар киирдэхпитинэ абытай дьоммут. Остоолбо µрдµттэн Тиэхээммитин суулларбатыбыт эрэ. Хонтуора дьахталлара кэннибититтэн хаґыытыы хааллылар. Хаа- хаа- хаа!
Тахсыы аартыгар маІнайгы тохтооґун. Аґаан-сиэн ортолоон эрдэхпитинэ Тµмэппийбит, бу тиийэн кэллэ±э µґµ. Оо, асаартаах дьон буоллахпыт. Биґиги. Ыраатыах дьону матасыыкылбыт моґуоктуура. Тµмэппи йбит аара саккыраан хаалан ір кірдьііммµт кµммµт-дьыл быт ыраатан сирбитигэр тиийбэккэ, аара хоннубут. Сідµіппµт иґинэн моґуогуран тура- хаама, сарсыарданы кірсµбµт. Чугаґынан кумаа±ы кістµмµнэ тапталлаа±ын суруктарынан уонна бµтэр уґугар кыыґын хаартыскатын сиэртибэлээбит µґµ. Оо, уолбут булугас ійµн хай±ааммыт, этэр тылбыт баранна. Ол эрээри атаспыт астыммытын кірбітµм. Били сирин бараммыт кірін кэллибит. Хаартыската ибили… Чэ, ити хааллын. Уунан да сууйбат гына быґа сиэммит. Арыгы обургу кыттыспыта абырыа дуо. ¤ээх - эґээх. ТаІара кімітµнэн µµтээммитин буллубут. Тиэхээн эрдэ «хочулуоктанан», хааґыланан биэрээхтээтэ. ТµІ µрэххэ турар µµтээІІэ ,уот холбоору ырычаахтаґыы бэрдэ. Тиит маска ыттан боруобаттарын кірдііті±і µґµ. ¤аа- ґаа- ґаа!
Дьэ, сыал ытаары айгыґынныбыт. Сідµіппµт саата уон иккилээх, ботуруона уон алталаах. Тµмэппий силигэр чачайыар диэри кµллэ±э µґµ. Аны хаартыскатын санаан кэлэммит букатын иэрийэ-иэрийэ бардыбыт. Киґибит кыыґыран µµтээнтэн тахсыбата.
Ыраа±ынан чыккый ааспытын кірін эрэ хааллыбыт. Байанай биґигини умунна±а. Дьэ,сарсыІІаттан диэтэхпит.
Јйµкµ-тійµкµ сылдьаммыт, аны матасыыкылбытын уунан саппараапкалааммыт сэппитин буораттыбыт. Ба±ардар, эстэн абырыа диэммит, аны сыыр µрдµттэн анньааччы буоллахпыт µґµ. Кыайан салайымына дириІ ууга кірбµтµнэн тимиртибит… Оо, а±ам о±онньор сиир аґа,бу турда±ым. Дьаабы дьыала, дьэ.
Икки кі±ін µіґэнэн элэктээн аастылар. ¤ээх эґээх. Хайабыт да саата суох аппаґан турдахпыт µґµ. ¤ай, о±ото то±о бэрдэй!
КµґµІІµ оччуттар тыраахтырынан астаран кэлэннэр µірµµбµт µксээтэ. Уґун торуоґунан тулуппатыбыт, туура соґон таґаардыбыт ээ. ¤оох - оґоох. Кус суох. Кини хара±ар биґиги кістµбэппит, кітін ааґарын да кірбіппµт.
Тиэхээн саатын сµкпµтµнэн чугастаа±ы уулары кэрийэ барда. Сідµіттээх аґыы аска баттатаннар, турар кыа±а суох, хааллылар. Арыыйдалара мин - кµіс ірібµн. Кэнсиэрбэнэн. Тібім хайдаары иэ±эІнэтэр. ¤уу… Тиэхээн тиийэн кэлээхтээтэ. Кубус кураанах. Аптамаат са ата мэлигир. ХалыІ сиґи быґа тµспµт. Сис ортото иґэ моґуоктаан, чохчойооччу буолбут. Аттыгар саатын ійіібµт… Ыраата хааман иґэн, биирдэ ійдіммµт µґµ. Аптамаата суох… ¤ай, о±отун тугун бэрдэй. Бу саах… Сааґыттарбыт сатамматылар ээ. Ол кµммµтµн халыІ тыа±а анаатыбыт. Ыккый ойууру ырыахпытыгар диэри уґаты-туора хаамтахпыт µґµ. Мэлийэммит ытыспытын сотуннубут. Хаарыан бэйэлээх саІа саабыт… Ханна эрэ тиит маґы ійіін турда±а. Абаккалаах. ¤ээх-эґээх.
Бµттэхпит ити. Асаарпыт мэлийээхтээтэ ээ. Сарсыарданан, µµтээммит таґа бип-бирилэс тыаґынан туолла! Сэбиэппит ыга кыыґырбыт,Тиэхээммитин, бэйэтинэн ылан бараары тыраахтарынан астаран кэллэ. Саатар Тµмэппийбит «саамай асаартаах уолбут» диэн,Тиэхээммитин хай±аата±а буолан уган биэрээхтээтэ±э µґµ. Оо,ол кэнниттэн барыбытын µµтээн иґигэр а±ыйахта µктэннэрдилэр… Сыбаалам малларбытын кытары тиэйэннэр кытаанах хомбуойунан біґµілэккэ а±албыттара.
Сідµіппµт этэІІэ ыал буолбута. Тµмэппий арыгытын эмтэтэн мааны дьээдьэ ээ. Тиэхээн устунан µірэ±ин µрдэтинэн , оройуоммут улахан тэрилтэтин салайааччыта. Онон,µµтээммэр уот холбуур ба±алаах ітірµнэн кістµбэтэ буолуо. Бэйэм туспунан кэлин сэґэргиэм.
ИллэІсийдэхпинэ.


Сатамматах сааґыттар. Куобах кµрэ±эр.

Хас эмит сыллаах ымыы санаабыт туолан атастыылар эмиэ муґуннубут. Куобах кµрэтэбит диэн µµтээммитигэр кэлэн олоробут. Тиэхээммит тэрилтэтин массыынатыгар ыга симиллэн, айаммыт былаґын тухары тыынар-тыыммат балаґыанньа±а олороммут сирбитин буллубут. Остуол тула олороммут буоларын курдук Аан-дойду балаґыанньатын ырыттыбыт. Эмиэрикэ эдэр баґылыга Абаама сэниэлээх со±устук саІаран-иІэрэн иґэригэр ба±ардыбыт. Хайа сатанарынан Килиинтэн суолун батыспатын диэн ал±аан тураммыт Арассыыйа экэниэмэтигэр тохтоотубут. Адьаґын сиэн тµґэрдибит. Тиэхээммит мындыр бырайыагынан эстии суолуттан Аан-дойдуну барытын быыґыах буолла. Пуутин туґунан ырытан иґэммит хайдах эрэ саараатыбыт. СаІабыт улахана уонна ааммыт тэлэччи аґыллан турара… ЭтэІІэ а±ыйах сыл олоруо этибит буолла±а. Ким билиэй, ол баара±ай тиит тібітµгэр дуу тірдµгэр дуу туох иґиллиир сэптэрэ сыбанан турарын?
Сылаабыт киирэн утуйардыы оІостобут. Тµмэппий сиґинэн моґуогурар буолан араас эми туґанааччы. Бу да сырыыга абытай кµµстээх омук мааґын а±албыт. Эриэккэ кістір эриэн µін сµлµґµннээх дьаатын буккуйан оІорбут эмтэрэ кіміті сµр элбэх µґµ. Сµґµіх, былчыІ эІин ыарыытын мµлµрµтэрэ диэн. Эр киґи мілтµµр тµгэнигэр солбуллубат эмтэрэ, бу эрэ маас µґµ. Кыґал±алаах киґи тутунна±ына кµн устата сатаан хаампатын курдук олуйа сылдьар дьайыылаах эмтэрэ эбит. Сµрэ бэрт дии. Быраастарбыт да±аны айа турбуттара да баар ээ. Ол эрээри µµтээн иґинээ±илэр чуумпураммыт эргитэ сылдьан кірдµбµт. Маа±ыын сі±і-махтайа кірбµт «Зауер», «Беретта» сааларбыт диэхтээн. Бары да±аны мах бэрдэрэммит саІата суох утуйардыы сыттыбыт.
Уубутун ортолоон эрдэхпитинэ Тµмэппий орулаабытынан таґырдьаны былдьаста. Куттаныы бі±іті. Уубутугар аІаарыйа да олордорбут дьыала бірµкµтэ суо±ун сэрэйэбит. Сідµіт сэрэх муІутаан:
- Сатана уола маа±ыын Пуутины аґары хооґур±аппыта. Тыла тиийдэ±э буолуо. Адырысаатыгар…
- Элбэх о±олоох эрэйдээххэ, а±ыйах сыл биэриэхтэрэ,-диэн тойон киґи Тиэхээн уоскутар тыллара, барыбытыгар тіттірµ Москубаттан ыар тыын чахчы суоґаабытын бигэргэтэн ыксатар. Былааска хайабытынаа±ар да кини чугас буолла±а… Билэн эрдэ±э. Мин ыксаан хааламмын:
- Уруккуттан абааґылары µі±эр идэлээх. Маннаа±ы хоохунньа іґµргэннэ±э буолуо,- диибин. Тиэхээммит:
- Бэ±эґээ планерка±а… Ээ, ол тиэмэни улаханнык ырыппатахпыт дии. Утуруктуура бэрдэ, эрдэттэн тугу эрэ сиэтэ ини.
Оронон тахсаммыт, бабыгырас буола кіґµйэ тоІмут киґибитин кіті±ін киллэрдибит. АаІІа батымына аара илиитэ-ата±а адаарыйан олуйсан кыратык моґуоктуу сырытта. Кµµстээх эмп «олуйар» дьайыыта эбитэ дуу, Москуба µіґэттэн тэґэ ыппыт содула эбитэ дуу… Ыксалга ырытар тµгэн суо±а.
Кімілііммµт, киґибитин иІэн-тоІон ыйытаммыт тірµітµн быґаардыбыт. Ол иґин да±аны Пуутин манна кыттыспата биллэр этэ. Ґідэн тµгэ±э µрэх баґыгар сытар µµтээІІэ іІійбіті±і чахчы. Били мааґынан эмтиэкэбит бистэн баран, илиитин суунар диэн кэлиэ дуо. Ґргµлдьµ утуйар са±ана тахсан оннук кі±µрэттэн киирдэ±э дии. Тµмэппий баар-суох «баайын», омук мааґа куор±аллаабыт. Ээх эґээх…
Дьэ, балаґыанньа. Мунньахтаатыбыт. Сідµіт:
- Тэрилэ туллан тµґэ илигинэ, біґµілэккэ тиэйэн киллэриэх,- диэн этии киллэрэр.
- Аны кэлэн хас сыл бараары… Бэйэтин холугар о±о бі±ітµн суорбут-чочуйбут эр бэрдэ сытта±а дии. БилиІІи сайдыылаах µйэ±э тугунан эмит солбуйаннар силимнээн оІоруохтара,- диэн Тиэхээммит буолуммата. Мин санаабын этэн хаалабын:
- Ол биґиги быґаарбыппыт диэн. Јкµлµµнэ оччо сібµлээбэт ини. Мутугун сарбыйбыккыт диэн баайсыылаах буолуо. Айа±а кытаран олоруо дии.
Тµмэппий бэйэтинэн туран чугас тахсан киирдэ. Кэтэґэн олорооччулар саба тµґэммит туоґулаґыы бі±іті. «Кыраанынан уу саккырыыр» диэн быґаарыы кэнниттэн уоскуйдубут. Утуйбакка µргµлдьµ хомунаммыт чугас сирдэри кэрийэргэ сананныбыт. Дьэ, куобахтар сэрэниІ!
Ґчµгэй саалаахтар, Тиэхээн Сідµіттµµн баґылаан сырыттылар. Биґиги боростуой сэптээх- сэбиргэллээх дьон саІата суох саппай уопсабыт. Сылаабыт таайбыта дуу, сотору Сідµіппµт µігµлээн ыІыран ылла. Тиэхээн сµппµт. Иннин хоту барбыта дуу, биитэр кэннибитигэр хаалбыта дуу. Биллибэт. ТыІабыт кµµгэнэ бараныар диэри хаґыытастыбыт. Бу тиийэн кэллэ±э µґµ. «Беретта» саата мэлигир. Урукку сылларын санаан диэбит курдук, киґибит тиит тірдµгэр чохчойбут. Ыга анньан кэлбитин хайыа баарай. Кыґал±атын баран дьонуттан хаалымаары ыксал муІутаан ситэ олорботох да±аны. Тутуу былдьаґан иннин хоту ыстанан кэбиспит! Хаарыан саабыт бырасса-ай!
ХалыІ сис тыабыт хайа муннугар, µіт- талах тірдµгэр, ыккый ойуур быыґыгар… Ол курдук кістµбэтэ±э.
Ньиэрбэ- тирии баранан, улахан хоромньу тахса илигинэ тінµннµбµт. Ити куобах сыла µµммµтµнэн уруккуну-хойуккуну санаан ыллым.
А.Попов.

Ответов 1
  • Сааска
    28 августа 2019
     

    Барыгытыгар дор5оонноох дорообо!баьаалыста person with folded handsperson with folded handsperson with folded handsбу номеры 89679137415 группаза киллэриэххит дуо.эрдэтинэ махталraised fist

    0
Обратная связь